LỜI GIỚI THIỆU

Có phút giây nào Bạn lắng lòng suy tư về tình yêu cao cả tuyệt vời của Chúa Jêsus để tìm thấy ý nghĩa đích thật của đời sống không ?

Kinh Thánh chép : « Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người ; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự ».

NẾU tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi Gô-gô-tha, nơi Ngài chịu chết trên cây thập tự, với hai tên trộm cướp, một tên trên cây thập tự bên hữu, và một tên trên cây thập tự bên tả, thì xin hỏi tôi còn tin Ngài nữa không ?

TÔI TIN, tôi tin Chúa đã thương tôi, nên Ngài đã phải chết, chết vì tôi.

TÔI TIN NƠI GÔ-GÔ-THA ngoài thành Giê-ru-sa-lem của xứ Do Thái ngày xưa, Chúa Jêsus đã chịu khổ hình vì tôi, và Ngài đã phục sinh cách khải hoàn để làm Cứu Chúa duy nhất của nhân loại.

Bạn có biết không ? Vì yêu thương nhân loại đang đắm chìm trong màn đêm tội lỗi, mà Chúa Jêsus đã giáng sinh làm người, tại thành Bết-lê-hem của xứ Do Thái ngày xưa. Ôi ĐÊM KỲ DIỆU, đêm Jêsus Con Trời lìa ngôi cao quý, xuống nơi trần thế, để tìm và cứu vớt tội nhân ! Ấy chính là ĐÊM TRẦN THẾ MONG CHỜ Con Trời hạ mình giáng thế, cứu muôn dân ra khỏi đời tăm tối, bằng cách chịu chết trên thập tự giá, để chuộc tội cho nhân loại.

NẾU KHÔNG CÓ CHÚA, cuộc đời của Bạn và tôi thật vô nghĩa biết bao, như đóa hoa phù dung chóng tàn và sẽ chìm trong hư mất đời đời ; nhưng nếu có Chúa, cuộc đời của Bạn và tôi không những có ý nghĩa đích thật, mà còn mãi luôn tươi thắm và sẽ còn lại với Chúa đời đời ! Quả thật, THÀ CÓ JÊSUS còn hơn có cả thế gian nầy !

Bạn đang mơ ước gì trên cõi đời nầy ? Hết thảy chỉ là hư không. Chúa Jêsus vẫn luôn yêu thương Bạn và tha thiết khuyên mời Bạn : Hãy theo ta ! Vậy, Bạn hãy mau NOI DẤU CHÂN JÊSUS, theo Ngài suốt đời, để nhờ Ngài Bạn được cứu hồn linh…

Trên bước đường theo Chúa, dầu khi gặp cảnh khổ nào, Bạn hãy giữ vững niềm tin, rằng : CHÚA HẰNG CHĂN GIỮ TÔI, Ngài hằng là Chúa, chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Chúa Cha luôn ở cùng Bạn và tôi, BÊN CHA, Bạn và tôi sẽ kinh nghiệm tình yêu cao cả tuyệt vời của Ngài, và đồng thanh thưa với Ngài rằng : Con TẠ ƠN CHÚA, vì được làm con của Ngài, và sống trong Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Xin Chúa ban thêm ơn cho con, để XÂY DỰNG HẰNG NGÀY công việc mà Ngài giao phó. Rồi một ngày kia Chúa đến, Ngài sẽ hỏi Bạn, và Bạn sẽ trả lời CĂU HỎI SỰ SỐNG rằng : Con đã sống ra sao ? …

Lạy Chúa, con biết rằng, vì thương con, Ngài đã đến trong thế gian, Ngài đã chết cho con trên thập hình, để chuộc tội cho con. XIN TRI ÂN, xin tri ân, con cám ơn Ngài, yêu thương con không bờ không bến … Từ nay, đời con đây, xin Chúa sai dùng trong công việc Ngài. A-men !


Nghe trọn bộ:


Nghe CD:


  Lời Giới Thiệu

download
01 Nếu

download
02 Tôi tin

download
03 Tôi tin nơi Gô-gô-tha

download
04 Đêm kỳ diệu

download
05 Đêm trần thế mong chờ

download
06 Nếu không có Chúa

download
07 Thà có Jêsus

download
08 Nơi dấu chân Jêsus

download
09 Chúa hằng chăn giữ tôi

download
10 Bên Cha

download
11 Tạ ơn Chúa

download
12 Xây dựng hằng ngày

download
13 Câu hỏi sự sống

download
14 Xin tri ân

download
15 Lời Chứng - 40 Năm Nhìn Lại

download
Joomla templates by a4joomla