Xin đừng sử dụng chương trình dò tìm Kinh Thánh

 

Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa! (Êphêsô 5 :10)

Tìm các câu Kinh Thánh sau đây: 

 1. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời”.
   
 2. “Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta”.
  (Tìm trong 7 sách cuối Kinh Thánh)
   
 3. “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con”.

 4. Câu nói này của ai? “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài”.

 5. “Ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy” - Chúa Giê-xu nói về ai? Kinh Thánh?
Joomla templates by a4joomla