Warning: curl_setopt_array(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /home/www/web4/html/libraries/joomla/http/transport/curl.php on line 182
Nguon Song - Hội Thánh Aarau

Sơ Lược Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Aarau

 

Công việc Chúa tại Aarau được tiếp nối từ công việc Chúa tại Basel. Thật vậy, từ năm 1990 đến năm 1993, Chúa đã lần lượt đưa một số đồng bào Việt Nam từ các trại tị nạn ở Hồng Kông, Phi-luật tân, và Mã-Lai đến các trung tâm tiếp cư của Thụy Sĩ ở Neuenegg (BE), Gersau (SZ) và Morlon (FR).

Ông Bà Mục sư Ngô Bá Tạo đã nắm lấy cơ hội đến các trung tâm tiếp cư thăm viếng, phát sách chứng đạo, cũng như chiếu phim cuộc đời Chúa Cứu Thế để làm chứng về Chúa cho đồng bào. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài cho một số đồng bào mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-Xu làm Cứu Chúa của linh hồn mình, và trong những ngày đó, Chúa cũng cho Ông Bà Mục sư Ngô Bá Tạo được gặp một số tín hữu đã tin Chúa và chịu phép báp têm tại các trại tị nạn trước khi đến Thụy Sĩ.

Sau khi học sinh ngữ trong 3 tháng tại các trung tâm tiếp cư đó, một số gia đình con cái Chúa được phân phối định cư tại Basel, Aarau và các thành phố khác. Nhận thấy tại Basel, Aarau và Olten chưa có nơi nhóm họp thờ phượng Chúa cho con cái Chúa mới định cư, Ông Bà Mục Sư Ngô Bá Tạo đến Basel tìm thuê phòng Nhóm hằng tháng tại Nhà Thờ Tin Lành Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Oekolampad, Schönenbuchstrasse 9, 4055 Basel, và ngày thờ phượng Chúa đầu tiên tại Basel là Chúa Nhật 29-08-1993. Công việc thờ phượng Chúa và rao truyền Tin Lành cho đồng bào tại Basel kéo dài chưa được bao lâu thì Mục sư Triệu Thái Sơn và Truyền Đạo tình nguyện Nguyễn Thái Hồng lại đến Basel mở thêm một địa điểm mới để thờ phượng Chúa và rao truyền Tin Lành.

Để vỡ đất mới, Ông Bà Mục sư Ngô Bá Tạo phải rời địa điểm Basel, đến Aarau tìm thuê phòng Nhóm hằng tháng tại Nhà Thờ Tin Lành Minoritaetsgemeinde Aarau, Bahnhofstrasse 30, 5000 Aarau, và ngày thờ phượng Chúa đầu tiên tại Aarau là Chúa Nhật 09-10-1994.

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cảm thúc lòng Anh Đào Thọ, khiến Anh cộng tác với Ông Bà Mục sư Ngô Bá Tạo ra đi thăm viếng đồng bào tại Aarau và vùng phụ cận để làm chứng về Chúa và đưa dắt nhiều người đến với Chúa Cứu Thế Giê-Xu và thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Aarau.

Từ tháng 11 năm 2005, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Aarau dời địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng đến địa điểm mới cho đến ngày nay, đó là Phòng Nhóm của Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau.

Và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, từ đó cho đến ngày nay, Ngài vẫn còn tiếp tục ban ơn cứu rỗi cho những đồng hương Việt Nam tại Aarau và vùng phụ cận, và Ngài sử dụng các Anh Chị Em tín hữu cách đặc biệt để góp phần gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Quả thật, “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công vụ 2:47).

Nhìn lại những năm tháng gieo giống thiên thượng tại vùng đất Aarau, thật Chúa là Đấng làm cho Hội Thánh được phát triển bởi quyền năng của Ngài, đúng như lời của sứ đồ Phao-lô đã nói: “Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm” (I Cô-rinh-tô 2:6-8).

“Nguyền xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng!

A-men” (Rô-ma 16:27).

 

Joomla templates by a4joomla